คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Watploykrachangsri School
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี
(บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์)
ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายบุญส่ง นองเจริญ ประธานกรรมการ
2 นายเอี่ยม    เปรมปรีดา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3 นายประสพโชค     นิ่มเรือง กรรมการ
4 พระสุพจน์ ทตฺตมโน กรรมการ
5 นายณรงค์ เนียมพ่วง กรรมการ
6 นายอาทิตย์   บุญท้วม กรรมการ
7 นายณัฐกิตติ์ หล่ำเปี่ยม กรรมการ
8 นายพิษณุ  ประกอบนา กรรมการ
9 นางสุวิมล ใจขำ กรรมการและเลขานุการ