คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Watploykrachangsri School
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี
(บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์)
ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง
1 น.ท. สำอางค์    แหยมเปรมปรี ประธานกรรมการ
2 นายเอี่ยม    เปรมปรีดา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3 นายประสพโชค     นิ่มเรือง กรรมการ
4 พระครูโสภิตขันติคุณ กรรมการ
5 นายบุญส่ง    นองเจริญ   กรรมการ
6 นายอาทิตย์   บุญท้วม กรรมการ
7 นายโอฬาร  เปรมปรีดา กรรมการ
8 นายพิษณุ  ประกอบนา กรรมการ
9 นางสาวรักชนก  คำวัจนัง กรรมการและเลขานุการ