Personnel

Watploykrachangsri School

ข้อมูลครูโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี
(บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์)

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก

หน้าที่รับผิดชอบ

1

นางสาวรักชนก  คำวัจนัง

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.)/
บริหารการศึกษา/หลักสูตรและการสอน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2

นางทองหล่อ   แหยมเปรมปรี

ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)/สังคมศึกษา

ครูประจำชั้นอนุบาล2 และที่ปรึกษางานบุคคล

3

นางสุวิมล   ใจขำ

การศึกษาบัณฑิต(กศ.บ)/สังคมศึกษา

ที่ปรึกษางานงบประมาณ

4

นางดวงพร  บุญเพิ่ม

ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ)/ภาษาและวรรณคดี

ครูประจำชั้นป.5

5

นางสาววรรษชล  วรวัฒน์

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.)/หลักสูตรและการสอน

หัวหน้างานวิชาการ

6

นายพิษณุ  ประกอบนา

วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.)/พลศึกษา

ครูประจำชั้น ม.2

7

นางสาวนภาพร  เสียงเย็น

ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)/คณิตศาสตร์

ครูประจำชั้น ป.4

8

นางสาวธีรรัตน์  เป้ากัณหา

ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)/คณิตศาสตร์

ูหัวหน้างานงบประมาณ

9

นายปฐมวงศ์  คำบุศย์

การศึกษาบัณฑิต(กศ.บ)/การสอนวิทยาศาสตร์

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

10

นางณฤดี  อาศูรย์

การศึกษาบัณฑิต(ศษ.บ.)/การประถมศึกษา

ครูประจำชั้น ป.1

11

นางสาวณัฎฐนิช ศิริภาประเสริฐพร

วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.)/วิทยาการคอมพิวเตอร์

หัวหน้างานธุรการ

12

นางสาวกิติรัตน์  แสงเพชร

วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.)/ชีววิทยา

ครูประจำชั้นอนุบาล3

13

นายพิเชษฐ  บุญจันทร์น้อย

วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.)/การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา

ครูประจำชั้น ป.6

14 นางนพวรรณ  รักคำมี คบ. ครุศาสตร์บัณฑิต การประถมศึกษา ครูประจำชั้น ป.3
15 นางสาวกัลยารัตน์ ชัยเดช ศิลปศาสตร์บัณฑิต(ศศบ.)ภาษาอังกฤษ ครูประจำวิชาภาษาอังกฤษ