Manager

Watploykrachangsri School

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี
(บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์)


ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล การปฏิบัติงาน
1 นายประสิทธิ์ รังสีกุล 1 เมษายน 2482
2 นายนิยม ชื่นบาน 1 ธันวาคม 2485
3 นายประสิทธิ์ แย้มสุริโยทัย 1 มิถุนายน 2486
4 นายสุเทพ บ้านใหม่ 1 กรกฏาคม 2496
5 นายนคร พันธ์เจริญ 1 พฤภาคม 2499
6 นายบุญเทียม ประทับ 23 กรกฎาคม 2502
7 นายแทน ดวงธรรม 2 มิถุนายน 2504
8 นายสุทิน พิสุทธิพงษ์  
9 นายเอี่ยมสิน ธรรมรัตนนรรท์ 11 กรกฎาคม 2513
10 นายเจตร์ สำราญสุข 15 ธันวาคม 2537
11 นางสาวรักชนก คำวัจนัง 14 พฤศจิกายน 2556-2563